Podmienky

§ 1 Rozsah pôsobnosti, definície
(1) Na zmluvný vzťah medzi poskytovateľom online obchodu (ďalej len „poskytovateľ“) a zákazníkom (ďalej len „zákazník“) sa vzťahujú nasledujúce obchodné podmienky v platnom znení v čase zadania objednávky. Odchylné podmienky členov nebudú uznané, pokiaľ s nimi Poskytovateľ výslovne písomne ​​nesúhlasil.
(2) Zákazník je spotrebiteľ, ak neuzatvára kúpnu zmluvu predovšetkým na obchodné účely alebo na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti. Podnikateľmi sú na druhej strane fyzické alebo právnické osoby alebo partnerstvá, ktoré uzatvárajú kúpnu zmluvu na svoje obchodné účely alebo na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.

§ 2 Uzavretie zmluvy
(1) Zákazník si môže vybrať položku z ponuky produktov poskytovateľa a vložiť ju do takzvaného nákupného košíka podľa clickpomocou tlačidla „nákupný košík“. Pri výbere požadovaných produktov a clickNa tlačidle „Pokladňa“ bude zákazník vyzvaný k uvedeniu osobných údajov a zvoleniu spôsobu platby / prepravy. Autor: clickPo kliknutí na tlačidlo „Zadať záväznú objednávku“ zákazník dokončí objednávací proces a uzavrie právne záväznú zmluvu s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu. Zákazník môže kedykoľvek pred odoslaním objednávky skontrolovať a zmeniť poskytnuté informácie.
(2) Po uskutočnení objednávky zašle poskytovateľ zákazníkovi automaticky vygenerované e-mailové potvrdenie, ktoré obsahuje všetky podrobnosti o objednávke. Zákazník môže e-mail vytlačiť pomocou funkcie „tlačiť“. Toto automatické potvrdenie iba zdokumentuje príjem objednávky a nepredstavuje právne záväzné prijatie objednávky zákazníka. Poskytovateľ môže objednávku prijať do troch dní buď zaslaním samostatného potvrdenia objednávky e-mailom alebo doručením tovaru (-ov).

§ 3 Výhrada vlastníctva
Poskytovateľ si ponecháva vlastníctvo tovaru až do prijatia celej platby.

§ 4 Cena a náklady na prepravu
(1) Všetky ceny sú konečné ceny, ktoré obsahujú
podľa nemeckého zákona o dani z predaja však daň z pridanej hodnoty. Zákazníci, ktorí sú spotrebiteľmi mimo Európskej únie, majú nárok na oslobodenie od dane rovnako ako európski obchodní partneri s platným daňovým číslom   
(2) Náklady na dopravu sú uvedené vo formulári nákupnej objednávky. Náklady na prepravu nesie zákazník.
(3) Tovar bude odoslaný poštou. Ak je zákazníkom spotrebiteľ, poskytovateľ nesie riziko spojené s prepravou.

§ 5 Spôsoby platby
(1) Zákazník môže platiť iba vopred.
(2) Platba je splatná ihneď po uzavretí zmluvy.
(3) Tovar nebude odoslaný pred prijatím platby.

§ 6 Zákonná záruka, addizáruky
(1) Zákonné ustanovenia o záruke sa vzťahujú na všetky produkty a služby ponúkané poskytovateľom. Ak je zákazníkom podnikateľ, záručná doba na všetky položky dodané poskytovateľom je 12 mesiacov.
(2) Samostatná záruka na dodaný tovar, iná ako zákonná záruka, môže byť platná, iba ak je výslovne uvedená v potvrdení objednávky produktu.

§ 7 Zodpovednosť
(1) Zákazníci nemôžu požadovať náhradu škody. To sa nevzťahuje na nároky vyplývajúce zo strát na životoch, ublížení na zdraví, poškodenia zdravia alebo porušenia základných zmluvných povinností (základné povinnosti), ako aj na nároky z dôvodu ďalších škôd vyplývajúcich z úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia zmluvy zo strany poskytovateľa alebo jeho právnych zástupcov alebo agentov. Zmluvné záväzky sú nevyhnutné, ak je ich splnenie nevyhnutnou požiadavkou na dosiahnutie cieľov zmluvy.
(2) V prípade porušenia základných zmluvných povinností sa zodpovednosť poskytovateľa obmedzuje na typické predvídateľné škody, pokiaľ bolo porušenie spôsobené činom jednoduchej nedbalosti. To neplatí, ak nároky na náhradu škody vyplývajú zo straty na živote, zranenia alebo poškodenia zdravia.
(3) Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa uplatňujú aj na právnych zástupcov a zástupcov poskytovateľa v prípade, že voči nim boli vznesené nároky priamo.
(4) Ustanovenia zákona o zodpovednosti za výrobky (Produkthaftungsgesetz) zostávajú nedotknuté.

§ 8 Záverečné ustanovenia
(1) Na všetky právne vzťahy medzi zákazníkom a poskytovateľom sa vzťahujú zákony Spolkovej republiky Nemecko. Ustanovenia CISG sa neuplatňujú.
(2) Poskytovateľ uchováva tieto Podmienky a ďalšie zmluvné ustanovenia dostupné pre zákazníka počas procesu objednávania. Zákazník môže uložiť všetky príslušné informácie stiahnutím obchodných podmienok a údajov zhromaždených počas procesu objednávania pomocou funkcií svojho prehliadača.
(3) Zmluvným jazykom je angličtina.
(4) Ak je zákazníkom komerčný obchodník, verejnoprávny subjekt alebo verejný špeciálny majetok, je príslušným miestom pre všetky právne spory vyplývajúce z tejto zmluvy medzi zákazníkom a poskytovateľom bydlisko poskytovateľa.
(5) Ak sa ukáže, že ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je úplne alebo čiastočne neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. V takom prípade sa neplatné ustanovenie nahradí zákonnými ustanoveniami. Ak sa to ukáže ako neprimerané bremeno pre niektorú zo zmluvných strán, zmluva sa považuje za neplatnú ako celok.

Stav k marcu 2018
Úspešne ste sa prihlásili na odber!
Tento e-mail bol zaregistrovaný