Právo na zrušenie - pokyny a formulár na zrušenie

Ako spotrebiteľ (napr. Fyzická osoba, ktorá neuzatvára zmluvu predovšetkým na účely podnikania zo samostatnej zárobkovej činnosti), máte zákonné právo zrušiť zmluvu na akýkoľvek tovar, ktorý ste si kúpili v našom internetovom obchode, v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.

Pokyny na právo na zrušenie
Máte právo zrušiť túto zmluvu bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich dní.
Lehota na zrušenie je štrnásť dní a začína plynúť odo dňa, keď nadobudnete fyzické vlastníctvo tovaru alebo tretia strana iná ako dopravca, ktorú ste uviedli, ako nadobúdateľ.

Ak chcete uplatniť svoje právo na zrušenie, musíte nás o tom informovať
Caba Sekesi,
Bertha-von-Suttner Strasse 7,
82110 Germering, Nemecko
Tel: +49 (0) 89 8402940,
E-mail: caba.sekesi@needles-and-wool.com

prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. listom, faxom alebo e-mailom) o vašom zámere odstúpiť od zmluvy. Môžete použiť vzorový formulár na zrušenie uvedený nižšie, hoci k tomu nemáte zákonnú povinnosť.

Na dodržanie lehoty nám stačí zaslať vaše oznámenie, že si chcete uplatniť svoj výber priamo pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

V prípade, že ste si balík neprevzali na pošte alebo ste balík nemohli doručiť, pretože ste vyplnili nesprávnu adresu a balík sa nám vrátil, môžete požiadať o vrátenie peňazí. Od sumy za vrátenie odpočítame sumu za prepravu.

Účinky zrušenia

Ak zrušíte zmluvu, vrátime vám všetky platby, ktoré ste vykonali, bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali vaše oznámenie o odstúpení. V prípade vrátenia platby použijeme rovnaký spôsob platby, aký ste použili pôvodne, pokiaľ nebolo dohodnuté inak; v žiadnom prípade vám nebudú účtované poplatky addiv prípade vrátenia peňazí.

Výpredajové položky sú nevratné. 

Vrátenie platby môžeme zadržať, kým nedostaneme tovar späť.

Tovar zašlete späť alebo nám ho odovzdáte bez zbytočného odkladu, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite svoje zrušenie zmluvy.
Caba Sekesi,
Bertha-von-Suttner Strasse 7,
82110 Germering, Nemecko
Tel: +49 (0) 89 8402940,
E-mail: caba.sekesi@needles-and-wool.com
 

Lehota je dodržaná, ak pošlete tovar späť pred uplynutím lehoty 14 dní. Budete znášať priame náklady na vrátenie tovaru.

Ste zodpovední iba za akúkoľvek zníženú hodnotu tovaru, ktorá je výsledkom manipulácie, okrem toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

Informácie o prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje právo na zrušenie:

Právo na zrušenie sa nevzťahuje na zmluvy na diaľkový predaj
- na dodávku tovaru, ktorý je vyrobený podľa špecifikácií zákazníka alebo je jednoznačne prispôsobený osobným požiadavkám, alebo ktorý je pre svoju kvalitu nevhodný pre spätnú prepravu alebo ľahko podlieha skaze alebo ktorého dátum spotreby by bol prekročený;
- na dodávku zapečateného tovaru, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických problémov nie je vhodný na vrátenie, ak bola plomba pri dodaní odstránená;
- na dodanie tovaru, ktorý bol vzhľadom na svoje vlastnosti pri dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
- na dodanie zvukových a obrazových záznamov alebo softvéru, pokiaľ dodané dátové nosiče spotrebiteľ nezapečatil;
- na doručovanie novín a časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom.

Všeobecné informácie:
Vyvarujte sa poškodeniu alebo znečisteniu tovaru. Zašlite nám tovar späť, najlepšie v originálnom balení so všetkým príslušenstvom a vlastnosťami balenia. Pokiaľ je to možné, použite druhý ochranný obal. Ak už nemáte pôvodný obal v pôvodnom obale, použite vhodný obal, ktorý zabezpečí primeranú ochranu pred poškodením pri preprave.


Vzorový formulár na zrušenie
-----------------------------------

(Ak chcete zrušiť zmluvu, vyplňte tento formulár a pošlite nám ho späť)

na
Caba Sekesi,
Bertha-von-Suttner Strasse 7,
82110 Germering, Nemecko
Tel: +49 (0) 89 8402940,
E-mail: caba.sekesi@needles-and-wool.com


Týmto / týmto * rušíme uzatvorenú zmluvu o kúpe nasledovného
Tovar (*) / služby (*)

_________________________


objednané na (*) / prijaté na (*)

_________________________


Meno (mená) spotrebiteľa

_________________________


Adresa (adresy) spotrebiteľa

_________________________

_________________________

__________________________________________________
Podpis (iba ak je vybratá písomná forma) Dátum

(*) Vymaž ako sa hodí

Úspešne ste sa prihlásili na odber!
Tento e-mail bol zaregistrovaný